За кампанията

Без информация няма прогрес.  За да се справи със социалното изключване, най-голямото европейско малцинство се нуждае от разбиране на проблемите, които среща и отдаденост за разрешаването им. Нуждае се, също, от развитие на усещане за спешни действия и перспектива за конкретни възможности за прогрес. Роми и нероми споделяме отговорността заедно да повишим осведомеността относно  ромската интеграция, за да се превърне тя в реален резултат.

Много хора в България приемат, че интеграцията на ромите е обречена на неуспех. Дори и самите роми вярват в това. Коалиция от 15 ромски организации иска да оспори тази идея чрез изпращане на посланието „Ромите – съграждани с неизползвани възможности”. Те вярват, че градовете и селата биха станали по-добри места за живеене, ако ромите се третират като равноправни граждани и проблемите им се решават, вместо да бъдат само оплаквани.

В рамките на кампанията ще бъде проведено проучване за разкриване на  конкретни трудности в приобщаването на ромите  в 14-те целеви общини. На кметовете ще им бъдат предложени възможни добри практики и решения. Ще се изработят и подпишат споразумения за общи действия и сътрудничество от местните активисти и кметовете, като стремежът ще е тези документи да бъдат подкрепени с конкретни, обезпечени ресурсно планове за действие.

На национално ниво партньорите по кампанията ще адресират посланията си към  Народното събрание и Министерски съвет в подкрепа на кметовете при изпълнението на конкретни политики на общинско ниво в партньорство с ромите. Предвижда се провеждането на редица срещи и кръгли маси, за да бъдат убедени националните власти да направят следваща крачка и да преминат от планиране на стратегии към изпълнение на заложените  цели и дейности.

Предвиждат се също така  публични лекции в няколко университета в страната. Лекторите ще са популярни и влиятелни личности, които ще говорят за ролята на равноправното гражданство за постигането на сплотено общество.

Кампанията „Благодарим ти, Кмете!” ще комбинира мониторинг на местните политики за ромите и застъпничество с мобилизиращи дейности, за да се промоцират позитивните дейности на местно ниво и активното участие на ромите в живота на местното общество.

Партньорите в кампанията ще се стремят да инициират дебат в обществото и медиите за нуждата да се осигури обществена и политическа подкрепа за процеса на ромското социално включване. Те ще обърнат внимание на негативното въздействие на предразсъдъците и стереотипите върху активността и поемането на отговорности по отношение на интеграцията както от публичните власти, така и от самите роми. Тези послания ще бъдат адресирани от най-прогресивната част от обществото ни – ромски и неромски студенти.

Кампанията ”Благодарим ти, кмете!” е част от международната кампания REACT на мрежата ERGO Network,  повече информация тук

Comments are closed.