Асоциация Интегро

Новини

СНЦ „Асоциация Интегро“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „ Равен шанс: достъп до средно образование – политики и практики“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2023/2024г.

октомври 31
11:01 2023

тса                                                                         Integro-Logo-L-trp

 

Програма „ Равен шанс: достъп до средно образование – политики и практики“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт (и учебници при необходимост) на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. На ученици в 12 клас се оказва подкрепа при подготовка за явяване на ДЗИ по БЕЛ (и по втори учебен предмет, в зависимост от нуждите и наличните средства).

Условия към учениците при кандидатстване за подкрепа за транспорт или подготовка за ДЗИ

 1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас); за подготовка за ДЗИ учениците трябва да са в 12 клас.
 2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
 3. Учениците да са от социално слабо/неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 500 лева месечно (нето);
 4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден, като ясно обосновава в апликацията си, че такъв транспорт не е наличен и осигурен от училището, общината (или друга институция), където се обучава.
 5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.
 6. Учениците, кандидатстващи за подготовка за ДЗИ, обучаващи се в училища с ниски резултати на предходните ДЗИ, ще имат предимство пред ученици, които се обучават в училища с по-високи резултати на ДЗИ през предходната учебна година.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на СНЦ „Асоциация Интегро“ или ТСА.

Срок за кандидатстване: 21 ноември, 2023 г.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса или по имейл на СНЦ „Асоциация Интегро“ за Диян Данков – координатор на адрес: гр. Разград, ул. „Осъм“ 4, стая 220 или на имейл: diyan.dankov@gmail.com, тел: 0899921629

 1. Копие от ученически бележник ( справка от Shkolo с имената и данните на ученика, с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
 2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището през настоящата учебна година;
 3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
 4. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
 5. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
 6. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
 7. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
 8. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.
 9. Документ удостоверяващ, че общината/училището няма да поеме разходи за транспорт за съответната учебна година.
 10. Декларация за участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици ненавършили 18г. декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици ( навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията.
 11. При подаване на документите, ученикът ясно посочва от каква подкрепа желае да се възползва – за транспорт и/или за подготовка за ДЗИ.

 

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на СНЦ „Асоциация Интегро“ информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) в рамките на срок, който е определен от организацията.

Учениците не получават пари в брой. СНЦ „Асоциация Интегро“  поема ангажимент да осигури карти/билети за транспорт и да заплати подготовката за ДЗИ на съответния ученик в рамките на предвидения бюджет.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

„Подкрепата за СНЦ „Асоциация Интегро“е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на СНЦ „Асоциация Интегро“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори”.

2 – Декларация за лични данни-родители Равен шанс 3 – Формуляр за кандидатстване 4 – Въпросник за учителя

Сподели

Подобни публикации