Асоциация Интегро

Новини

Сдружение Асоциация Интегро организира обучения за педагогически кадри за работа в мултикултурна среда.

април 01
15:01 2021

Opera Snapshot_2021-04-01_144107_mail.google.com

От януари 2021 година Сдружение „Асоциация Интегро”- Разград  изпълнява проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“, рег. № BG05M2OP001-3.017-0032 -C01,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът е с продължителност 28 месеца и се изпълнява в партньорство с образователни институции от три общини- Средно училище „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево, Средно училище „Неофит Рилски“ , град Твърдица, Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, град Омуртаг и Детска градина „Щастливо детство“, град Твърдица. Безвъзмездното финансиране е в размер на максимум  210 432,32 лв.

Целта на проекта е повишаване на професионалните компетентности на учители, директори, други педагогически специалисти и образователни медиатори от образователните институции- партньори по проекта- за работа в мултикултурна среда, за преподаване на знания и за формиране на умения у децата за възприемане на етнокултурните различия, преодолявайки негативните стереотипи и културни дистанции.

В рамките на проекта са предвидени няколко типа дейност:

– Дейности за анализиране на досегашния опит на образователните институции за работа в мултикултурна среда, идентифициране на основни нужди и потребности за подобряване на работата в тази насока и разработване на адекватни стратегии и планове;

– Провеждане на цикъл от обучения за повишаване на компетентностите на учителите и образователните медиатори за работа в мултикултурна среда.

-Дейности за подпомагане на педагозите за придобиване на по-висока професионално квалификационна степен- поемане на такси и включване в подготвителни курсове.

В рамките на проекта всеки един от над 140 педагози от партньорските училища и над 40 образователни медиатора ще има възможност да се включи в разнообразни  обучения и курсове за професионална квалификация за придобиване на нови знания, умения и интеркултурни подходи за работа с деца и ученици от различни етнически и културни малцинства и за подобряване на резултатите от образователния процес в мултикултурна среда.

 

Проектът се финансира по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сподели

Подобни публикации