Асоциация Интегро

Новини

Проект „Да направим училището привлекателно за учениците от Лудогорието“

април 30
09:35 2015

  Проектът е реализиран в периода 01 септември 2008 – 01 септември 2009г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Наши партньори по проекта бяха ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Кубрат, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Завет, ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Раковски (община Разград).

Целта на проекта беше да се подобри достъпа до качествено образование и обучение, създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие и пълноценна социална интеграция. Основно се наблягаше на разширяване и разнообразяване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение. Освен това целяхме да се направи превенция на ранното отпадане от училище в трите населени места и да се постигне позитивна атмосфера в училищата, чрез стимулиране и подобряване на диалога ученик–учител–родител.

 Въведохме длъжността „Организатор на свободното време“ – учител, който да ангажира свободното време на учениците и да разнообразява живота им в училище с интересни за учениците занимания. Във всяко училище организирахме по 5 клуба по интереси, свързани с ръкоделието, градинарството, танци, спорта и журналистиката. Също така организирахме училищни празници, на които учениците, ангажирани в клубовете, да покажат своите умения пред останалите си връстници, родителите, местните власти и др. След края на учебната година организирахме летен ученически лагер, на който бяха събрани ученици от трите училища.

В резултат от всичко това, постигнахме: намаляване на броя на безпричинните отсъствия; позитивно мнение на учениците за училището; повишен брой на деца с лидерски качества; активност и заинтересованост за живота в училище; повишен интерес от родители, включващи се в училищни срещи и дейности; придобити нови умения и знания от учениците, извън рамките на училищните програми.

Сподели

Подобни публикации