Асоциация Интегро

Новини

Отворено писмо от група неправителствени организации, членове на НССЕИВ, ангажирани с интеграция на ромите

април 30
09:56 2015

 

Отворено писмо от група неправителствени организации, членове на НССЕИВ, ангажирани с интеграция на ромите

                       

До г-н Марин Райков, Министър-Председател на РБ България

До г-жа Деана Костадинова, Председател на НССЕИВ

Копие: до всички членове на НССЕИВ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от група неправителствени организации, ангажирани с интеграция на ромите в Република България

Уважаеми г-н Министър – Председател,

Уважаема г-жо Председател на НССЕИВ,

      Вече 20 години се говори за интеграция на ромите в българското общество и точно толкова време малко или много се правят усилия в тази насока. Но вместо към подобрение, положението на ромската общност върви към влошаване. Нещо повече:  влошават се не само социалните условия, при които живеят много роми, а и отношенията между ромите и останалото население в страната.

      Ние сме силно разтревожени, защото освен пред бедност, ромите са изправени пред безпрецедентен расизъм


през последните години. Няма как този факт да бъде  подминат и пренебрегван  повече, защото той обрича на провал много от политически намерения за интеграция на ромското население.  А това е така, защото всяка иницатива, предприета или възнамерявана да бъде предприета за изравняване на ситуацията на ромите с тази на останалото население, се приема и се тълкува от обществото като привилегия и специални права за ромите. Реакцията всички я виждаме – от една страна нарастваща и необуздана антиромска риторика, която рефлектира в антиромски настроения и действия, а от друга – все повече затваряне и капсулиране на самите роми. 

      Всички знаем, че ромите нямат специални права и не се прави нищо за тях, което да ги привилегирова. Не отричаме, че има проблеми в ромската общност, за чиито изкореняване трябва да се работи системно и последователно, но не можем и да премълчим, че дискурсът в България се основава на културен и дори биологичен расизъм спрямо ромите. И въпреки наличието на органи като Комисия за защита от дискриминация (КЗД) и Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (НССЕИВ), налице е скандална институционална пасивност спрямо този дискурс, което за нас е необяснимо, освен ако самите те не изразяват мълчаливо съгласие с него.

     След като нещата не вървят към подобрение, въпреки множеството приети стратегии и планове за интеграция на ромите, значи нещо не работи както трябва в подхода и е редно да го преразгледаме. Очевидно е, че само с говорене и писане на стратегии и планове не сме си свършили работата до край.

Затова ние НАСТОЯВАМЕ:

1.      МС да възложи на съответните компетентни органи да следят проявите на  расизъм към ромската етническа група и да реагират активно и незабавно с допустимите от закона средства на случаите на антиромско говорене и прояви. Време е всички да осъзнаем, че дейностите за интеграцията и борбата срещу дискриминацията са неразривно свързани. Недопустимо е да се злоупотребява със свободата на словото, за да се наруши основно човешко право &? правото на достойнство и уважение на ромите. Недопустимо е при наличието на добра нормативна база за защита от дискриминация, КЗД, СЕМ, НССЕИВ да не реагират и дори да не се опитват да обуздаят проявите на расизъм към ромите, ширещи се в публичното пространство. 

2.      МС да предприеме стъпки за гарантиране на всички нива и във всички сфери на обществото на отношение към ромите като към граждани на държавата, защото именно това ще ги изравни с останалите и по отношение на правата им, и по отношение на отговорностите им. Крайно време е всички най-сетне да приемем, че интеграция не означава само усилия от страна на малцинствата да научат основния език, правила и норми в обществото, но и гарантиране на малцинствата на основните права и равенство пред закона. Крайно време е да разберем, че няма ромски права, както няма и български права, а има само основни човешки, граждански, социални и културни права, общовалидни за всяко човешко същество.

3.      МС да създаде ясна институционална и административна структура, с подходящ мандат и капацитет, която да поеме отговорността за управление на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите (НСИР) 2012-2020. Трябва да се гарантира интерсекторният подход, за да се реализират сложните аспекти на социалното включване и спазването на основните човешки права едновременно на всички нива. Трябва да се осигурят ясни нива на вземане на решения, контрол и отчетност при изпълнението на стратегията. В тази връзка, предлагаме преструктуриране на НССЕИВ, тъй като в настоящия му вид  не са ясно разграничени консултативната фунция с гражданите от координиращата и изпълнителската  роля на политиките за интеграция, а така също липсват достатъчни механизми и правомощия за мониторинг и контрол на изпълнението на НСИР 2012 -2020.

4.      Настояваме за назначаване на конкурсен принцип на специалисти – роми в органа, отговорен за изпълнението на Национална стратегия за интеграцияна ромите. Срам и позор е да няма експерти от ромски произход в настоящия Секретариат на НССЕИВ при наличието на роми с подходящи образование, квалификация и опит. 

Сериозността на проблема и целите, които са поставени пред България в Национална програма за реформи 2020, изискват от всички нас съвсем сериозно да преосмислим досегашните начини на работа, да се поучим от грешките си и да продължим напред. Ние сме готови, както винаги досега, да допринесем с експертиза за реализирането на предложенията ни.

5 Април 2012 година

С уважение:

Лилия Макавеева, Асоциация Интегро, Разград

Тел. 084 6610 26; Имейл: l.makaveeva@gmail.com

Д-р Стефан Панайотов, Фондация “Здравето на ромите“, Сливен

Тел. 0887228985; E-mail:drstefpan@gmail.com

Спаска Михайлова,  Сдружение „Нов път”, община Хайредин

Тел. 0896782469; Имейл: abvbg

Стела Костова, Сдружение”Ромска академия за култура и образование”, Сливен

Тел. 0878464401 ; E-mail: stela_rmo@slivenbg.net

Деян Колев, ЦМЕДТ „Амалипе”, Велико Търново

Тел.0888681134; E-mail: deyan_kolev@yahoo.com

Мюзеям Салим Али, ЖРС „Хаячи”, Нови Пазар

Тел. 0896706322; E-mail: hayaci@abv.bg

Серги Каракашев, Ромска фондация „Искра”, Шумен

Тел.0898624590; E-mail: s_karakashev@abv.bg

Радостин Манов, Сдружение „Разнообразни и равни”, София

тел. 0899 553478;  E-mail: diverse_equal@abv.bg  

Ганчо Илиев, Сдружение „Свят без граници”, Стара Загора

тел.0884762109;  E-mail: veselrom@abv.bg

Цветанка Маринова, ЖНРО „Кармен”, Разград

Тел.0898609383; е-mail: simona26@mail.bg

Николай Кирилов, Фондация “Рома – Лом”,град Лом

тел. 0971 66 751;  E-mail:  n.kirilov@kirilovi.com

Бистра Андреева фондация „Ромска инициатива” – София

тел. 02 980 39 73;  e-mail: romin@abv.bg

Румен Иванов, НЧ „Елит-Център за Ромска Култура-2002″, София

Тел:  0897487757; E-mail: roma_sofia@abv.bg

?

mailto:s_karakashev@abv.bg

/h4mailto:s_karakashev@abv.bg

Сподели

Подобни публикации