Асоциация Интегро

Новини

Описателен отчет за извършените дейности към 2012 година Сдружение „Асоциация Интегро”

април 30
10:03 2015

Асоциация Интегро е създадена през октомври 2002 г. от общностно базирани ромски организации с цел да бъде чут гласът на ромите от провинцията на национално и международно ниво по отношение на политиките, касаещи социалната интеграция на ромите. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, обединяващо 5 местни организации с право на глас. Други 15 организации и местни групи, създадени от Интегро, са обединени в широка мрежа“ГОРД – Гражданско Обединение за Ромско Движение“, която е своеобразна платформа за обмяна на опит, взаимна подкрепа, учене един от друг, общи застъпнчески действия и инициативи за адресиране на расизма и дискриминацията към ромите. Към Общото събрание е изграден Експертен съвет от ромски и неромски специалисти в различни области за консултиране и подпомагане на решенията на Събранието. Стратегическото управлението на организацията е поверено в ръцете на тричленен Управителен съвете, който се ръководи от Председател.Оперативният мениджмънт се осъществява от Изпънителен директор, който ръководи изпълнението на стратегията на организацията. За целта е създаден


1)Ръководен екип, включващ изпълнителния директор, финансов и административен мениджър и програмни ръководители и

 2)Оперативен екип, съставен от проектни координатори и технически асистент.

Екипът на Интегро се ръководи от каузата на членовете на сдружението за издигане и просперитет на ромската общност и заемане на достойно място в обществото. Мисията на Асоциацията е да допринесе за създаването на ромска средна класа, способна да участва равностойно в социално-политическите и икономическите процеси в страната и с възможности да адресира важните въпроси за общността като преодоляване на бедността и неграмотността , премахване на структурните бариери и неравнопоставеността на ромското население,изкореняване на всички форми на расизъм и дискриминация към ромите.

 Ръководни принципи на Интегро са: прозрачност, отчетност, демократичните процедури, сътрудничество и партньорства.

През последните две години, най-важните проведени  проекти, изпълнени дейности и съответно най-важните въздействия, постигнати  от Интегро са следните:

1.      Проект „Да направим средното училище достъпно и привлекателно за ромските младежи от селските райони”, финансиран от Ромски образователен фонд.

През учебната 2011/2012 година Асоциация Интегро реализира проект „Да направим средното училище достъпно и привлекателно за ромските младежи от селските райони” финансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща и Българо-Американско Общество (BAS) – Вашингтон. В рамките на проекта бяха осигурени учебници за 200 ученици, предимно от ромски произход и бяха създадени клубове по дебатиране и граждански журнализъм в 10 средни училища.

Основни въздействия-  Подобрена и разнообразна училищната среда в 10 училища; подобрена комуникация и увеличен интензитет на срещите между родителите и учителите; засилено участие на родителите в училищния живот;   подобрени взаимоотношения между учениците от различни етноси;   придобити умения от ученици от различни етноси за дебатиране и комуникиране с представители на институции;снижаване на процента на отпадналите и застрашените от отпадане от училище ромски ученици; повишаване на броя на ромските ученици, които продължават обучението си в университети.

2.       Европа без граници – Проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”по  Human resource development Operational programme. Основната цел -Да се засили социалното включване на ромите чрез повишаване ангажираността на местните власти с политиката за ромите и подобряване на изпълнението на националните интеграционни политики на местно ниво. По проекта беше изготвен наръчник  с описани ефективни практики, механизми за засилване ангажираността на местните власти и методология за постигане на ефекти от интеграционната политика.  Най-важни въздействия-  , установени директни контакти между служителите на българските и белгйските общиниипридобита нова информация за интнеграция на ромската общност на местно ниво.Активизиранеи мотивиране наобщински служители да работят по проблемите на ромите;Създадена Платформа на представителите на местни власти от общини в България, Чехия и Белгия за обмяна на опит и предприемане на съвместни действия по въпросите на интеграционнната политика.

Дейности: Организирани са три посещения в Острава, Гент и Каварна – три общини в различни европейски градове, с цел да се проучат как стоят нещата с изпълнението на интеграционните политики и да се сравни качеството на изпълнение във всяка една от избраните общини. След всяко едно посещение са изработени доклади от експерти провели проучването. Освен доклади се изработи и филм. По същата инициатива бяха проведени и обменни посещения, при които български служители на общински администрации и общински кметове посетиха община Гент, където има най-много роми, повечето от които са имигранти от различни страни.

3.      „REDUPRE – международен проект за идентифициране и редуциране на предразсъдъците – извор на конфликт между роми и нероми”.

Българското правителство прие няколко стратегии, насочени към проблемите на ромите в области като образование, жилищна политика и здравеопазване. Сред като се присъедини към инициативата Десетилетие на ромското включване, България разработи национален план за действие обхващащ периода 2005 – 2015. В отговор на съобщение от ЕК през 2011 година България започна стратегическо планиране и през януари 2012 година прие Национална стратегия за интегриране на ромите 2012 – 2020. С цел да се проследи изпълнението на политиките и приетите документи от национално значение предприехме следните дейности:

-          Събрахме национални проучвания, експертизи и експертни материали, които са от значение за проекта REDUPRE и ги предоставихме до Института за човешки проучвания и населението към БАН, за да бъде използвана за изготвяне на проучване в рамките на проекта.

-          Разгледахме също местни и регионални стратегии, програми и нормативни актове приети в Област Разград и всички седем общини на област Разград.

-          Прегледахме и архивните документи в Разград, за да се намери историческа информация, свързана с ромите от региона.

-          Събрахме и мониторирахме медийни статии, отразяващи състоянието на отношенията между роми и нероми в област Разград.

-          Участвахме в подготовката и изпълнението на по-задълбочени интервюта в област Разград. Идентифицирахме точните хора, които трябваше да се интервюират. След това ги посетихме и им обяснихме значението на задълбоченото интервю. След това направихме списък с четиридесет интервюирани от четири от седемте общини на област Разград: Разград, Завет, Кубрат и Исперих и разпределихме по времеви график интервютата, както и участвахме в тяхното провеждане.

-          Разработихме част от националния доклад, свързан с правните и политическите аспекти при защитата на ромите и специфични анализи на област Разград.

4.      Партньорство за познание по „ГРЮНДВИГ”

Отянуари 2012 стартира подготовката на 3 дейности: обменно посещение на партньори в България през април 2012; обменно посещение на България в Унгария през май 2012 и семинар през юни 2012 в Холандия на тема „Процес за подкрепа на лидери в Майчините центрове”.  До самите дати на провеждане на дейностите течеше интензивен процес на логистична подготовка на трите дейности, а така също изясняване на темите и програмите на посещенията.

В периода 19 – 22 април 2012 организирахме и проведохме обменно посещение в България за партньорските организации от Полша (4 участнички), Унгария (2 участнички), Словакия (2 участнички) и Чехия (2 участнички). Приемни организации от наша страна станаха Междупоколенченска къща – Стара Загора и МЦ – Сандански. Бяха избрани тези два центъра от съображения за удобство при организиране на пътуванията на гостите от летище София.  Дадохме обаче възможност и на жените от други центрове да се срещнат с гостите, като ги поканихме на срещата в Стара Загора, където те също получиха време да представят своите центрове. От българска страна общо участваха 14 жени. Целите на обменното посещение бяха:

- Партньорите от Полша, Унгария, Словакия и Чехия да проучат практиката на МЦ-ове от България за овластяване и развитие на ромската общност;

- Партньорите да обменят опит за: начините на организиране на работата на майчините си центрове; за стратегиите, които развиват за работа на местно, регионално и национално ниво; за подходите, които използват да привличат и задържат персонал и доброволци; за стратегии за набиране на средства и начини за създаване на стабилност.

В програмата застъпихме теми, които съобразихме с желанието на гостите: Какви са предизвикателствата при организиране на Майчин център за ромски жени?   Как е организирана ежедневната работа на МЦ в България? Какви трикове използваме, за да привличаме и задържаме жени, родители и младежи от  ромската общност като целеви групи, доброволци и активисти на Майчините центрове? Как повишаваме разбирането в обществото и на заинтересованите страни за отпадането от училище на ромските деца и младежи? Тези и други въпроси, като например как създаваме устойчивост на нашите МЦ-ове, как работим с публичните власти и др., бяха нашироко обсъдени с нашите участничики в двата МЦ-ра в Сандански и Ст. Загора. И в двата града бяха организирани и посещения на място в ромските квартали за гостите. И в двата града местните медии бяха поканени и отразиха събитието както в местната преса, така и по местни телевизии и радиа.

Следващата дейност, която реализирахме бе обменно посещение в Унгария, в МЦ в град Мишколц. Интересът към това обменно посещение от страна на нашите жени беше особено голям, защото приемната организация покани и ромски майчини центрове от Унгария, които не са включени в настоящото партньорство. Общо 12 жени посетиха Унгария в периода 19 – 22 май 2012:Антоанета Кирилова и Деана Димчова доброволки от МЦ – Сандански, Лора Бояджиева и Ренгинар Рамаданова доброволки на ЖИГ на РОЦ – Сеслав,  Марийка Минева и Милена Илиева – от Междупоколенченска къща – Ст. Загора, Сениха Ахмед и Ремзие Ахмедова доброволки на ЖРО „Севги” – гр. Завет, Станка Байчева и Юлка Йорданова от МЦ – Разград, Сема Андреева доброволка от ЖИГ – Вазово, Хелеодора Петрова –  доброволец на Асоциация Интегро. Предварително помолихме участничките да ни изпратят писмено какви въпроси исакт да научат от това обменно посещение. На базата на техните отговори си поставихме за цел участничките да разберат повече за следните въпроси:

1. С какви групи работят унгарските МЦ-ове; как ги привличат; какви дейности имат за отделните групи; как организират координацията на отделните си дейности;

2. Как организират управлението на МЦ; имат ли постоянно платени координатори, какви задачи имат, какво работно време имат, кой следи за тяхната работа;

3. Как се справят с финансирането на дейностите и на самия МЦ; общината (местните власти или държавата) дали им помага с финансите; имат ли проекти, може ли да споделят политиката си за набиране на средства;

4. Провеждат ли застъпничество; по какви въпроси; какви трудности срещат; какви прийоми използват, за да имат успешно застъпничество ( как спечелват властите за своите цели);

5. Как е организирано доброволчеството при тях; какви доброволци имат; как ги привличат;

6. Имат ли мрежа, какви дейности има мрежата им, как организират функционирането на мрежата.

След завръщането си всяка жена попълни и изпрати обратна информация за това какво е научила от опита на унгарските жени, какво най-много я е впечатлило и какво смята за важно да сподели с другите жени от нейния МЦ. Сред най-важното, което споделят почти всички е начинът на финансиране на МЦ-ове в Унгария и начина на привличане на доброволци. Освен проектите, които развиват, МЦ-ове се възползват и от даренията, които може да направи всеки работещ в Унгария – всеки работещ може да избере да дари 1% от данъка върху заплатата си на някаква неправителствена организация и често това са МЦ-ове. Друг важен въпрос, който са научили е, че Мц-ове имат специална система за членство: преди някой да стане член на МЦ, трябва да е доброволец за най-малко от 6 месеца на съотвения център. Много от нашите участнички споделиха след посещението си в Унгария, че се чувстват силно мотивирани да превърнат техните инициативни групи в Майчини центрове.

Следващата дейност, в която участвахме бе организирането и провеждането на семинара в Шурл, Холандия на тема „Процес за подкрепа на лидери в Майчините центрове”. Той бе организиран от фондация Нест – Холандия. За разработването на програмата бе проведен дълъг процес на уточняване на очакванията на партньорите за въпросите, които да бъдат включени за научаване от участниците. За целта бе разработен специален он-лайн въпросник, който попълнихме и ние. В крайна сметка бе разработена гъвкава и атрактивна програма, в която бяха застъпени различи въпроси, поднесени по интерактивен начин. Тъй като за участието в тази среща се изискваше английски език, то ние решихме и ограничихме участието си до 1 представител – младата доброволка от МЦ – Сандански  Кристина Младенова. Кристина получи наръчник за подкрепа на процеса на  лиделство в МЦ, който ще бъде преведен и разпратен до всички останали МЦ-ове и женски групи. Тя също попълни форма за обратна връзка, която бе разпратена до останалите жени. Представяме тук малка част от споделеното от участничката в обратната връзка:  „Подходът, който се стремят да използват Майчините центрове в Европа – Процес за подкрепа на лидери, е много добър за работата на неправителствените организации, а и не само. Идеята да се предоставя възможност на всеки човек да изгради личностните си качества, да намери мястото си и да стане силен и способен лидер в дейностите, с които се занимава в МЦ, е най-доброто средство за изграждане на силна организация, която да може да разширява дейността си. Някои от нещата, които включва подходът, са обособяване на основни принципи и ценности, по които да работи организацията, оценяване на всеки човек, които е част от нея, насърчаването му и изразяване на благодарност, приемане на идеята, че всички сме едно голямо семейство.  Основните принципи и ценности, които се съгласуват между всички членове на организацията, са инструмента, който се използва за определяне на границите на допустимото и разрешаване на конфликти по начин, който е неразрушаващ достойнството и уважението между хората. Те са и вид ръководство за работата на новодошлите доброволци. По принцип се поставят на място, на което всеки би могъл да ги види. Изразяването на разбирането за ценността на всеки доброволец е също много важна. То се постига чрез качествени и открити взаимоотношения, благодарствени грамоти и писма, малки подаръчета и др.   Творчеството е подход, който се използва широко във всички МЦ, като средство за развиване на талантите на децата, за сближаване с родителите и за набиране на средства чрез продажба на изготвените сувенири, картички и др. Финансирането на всеки от МЦ става по различни начини и форми, допустими в различните страни. Най-често чрез подпомагане от местната и национална власт, Европейския съюз, различнифондации и организации, бизнеса, дарения от посетителите и приятелите на МЦ. Организират се благотворителни разпродажби, балове, концерти и др..”

Наред с тези дейности, участвахме редовно и във всички организирани конферентни разговори по скайп – общо 5 на брой от началото на проекта. На тези скайп-срещи се разискват предимно въпроси от административен и координационен характер, въпроси, свързани с мрежата Мине, въпроси, свързани с логистиката на мобилностите, с програмите на обменните посещения и семинара в Шурл. От гледна точка на засилване на процеса на учене, наред с координатора на Интегро в тези срещи участва и доброволката от МЦ – Сандански – Антоанета Кирилова, като целта е да се повишат уменията й да администрира проекти и да работи в интернационален екип.

Обобщено, в края на първата година, можем да изведем постигнати следните резултати:

-  Изяснихме кои въпроси са важни за нашите майчини центрове и женски инициативни групи и ги споделихме с останалите проектни партньори от другите страни с цел да получим съвети и да се научим от споделения им опит;

-  От участието в обменно посещение в Унгария жените научиха някои аспекти от интеренсуващите ги въпроси: как да създават финансова стабилност в организациите си, как да привличат доброволци, как да организират ежедневните дейности на центровете и др.

-  От участието в семинара в Шурл, Холандия нашите МЦ-ове и ЖИГ се сдобиха с основни насоки за развиване и подкрепа на лидерството в МЦ-ове, разрешаване на конфликтни ситуации, организиране на дейностите по креативен и атрактивен начин за хора от различни възрасти. През есента ще бъде преведен даденият ни наръчник, след което ще го разпространим сред жените от МЦ-ове и ЖИГ, които ще бъдат насърчавани да прилагат техниките за подкрепа на лидерството в своите структури.

-  От обменното посещение в България на 4 партньори от други страни се засили мотивацията на нашите жени да развиват своите центрове организационно и да се колаборират в неформална мрежа, от името на която постепенно да започнат да адресират различни важни за тяхвъпроси.

5.      Застъпническа кампания за изпълнението на Национална стратегия за интеграция на ромите.

Участие в конференция, организирана от НССЕИВ на 23-24 януари 2012 г. относно мониторинга и оценката на НСИР. Трима представители на нашата коалиция присъстваха на тази среща, която се проведе в София. По време на срещата те отново повдигна въпроса за необходимостта от по-добро разработване на механизми за прилагане на стратегията и по-специално на система от изходни показатели, които да бъдат разработени и въведени в стратегията. Те призоваха също за осигуряване на разпределянето на изходни данни за социално-икономическия статус на ромите от местно ниво и да се определи стойността на целевите показатели, които трябва да бъдат постигнати.

Организиране на работна среща на застъпническата група и експертите, за да обсъдят по-нататъшните действия, които трябва да се предприемат от страна на Коалицията за осигуряване на изпълнението на стратегията на местно ниво. По време на тази среща на експертите и членовете на коалицията, бяха обсъдени пречкте от различен характер за ефективно прилагане и изпълнение на националната стратегия на местно ниво. Ние открихме, че за да се преодолеят тези пречки е необходимо да се предприемат стъпки за законодателни промени в редица закони и подзаконови нормативни актове.

Лични срещи със съответните служители:

Проведени са срещи със служители от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) и членове на Народното събрание. Тези срещи от координатора на застъпническата кампания, с цел да се обяснят и представят констатациите от проучването, проведено в двадесет общини, както и за да се опита да убеди съответните длъжностни лица, отговарящи за изработването на Националната стратегия за интеграция на ромите (НСИР) да се вземат предвид нашите предложения, коментари и препоръки към стратегията.

Участие на четирима членове от застъпническата група в Първо заседание за равносметка – „Задаване на изходното ниво за оценка на средствата от ЕС които се използват за изпълнението НСИР“, организирана от ЕК на 22 май в София. Срещата постави във фокуса на дискусията прегледа на пречките пред по-ефективното използване на средствата от ЕС, които са специфични за приобщаване на ромите и конкретни предложения за решаването им.

Участие на осем представители на Коалицията в работна среща, организирана от отговорното лицена НСИР на 30 май в София. Целта на тази среща бе отговорното лицена НСИР да обсъди с областните експерти по етнически и интеграционни въпроси по-нататъшното разработване на механизми за прилагане на стратегията.

Проведохме работна среща с експерти от Световната банка, наети от правителството да разрабоят методология за изпълнението на НСИР. Тази среща се проведе на 14 юни в София, на която участваха и 3-ма души от Интегро. Обсъдихме с експертите на СБ нашите констатации, за това какво работи и какво не в този момент в областта на политиката за ромите изпълнението на местно ниво.

Участие в заключителнта среща на Коалицията. Срещата се осъществи на 27-29 юни 2012г. Седем прессъобщения и съобщения и две статии бяха изготвени и изпратени от комуникационният координатор до различни медии и социални мрежи.

6.      Проект IPA и международна кампания RomaReact

Проектът IPAвключва дейности свързани със застъпнически кампании на жените от МЦ в Североизточна България, с цел подобряване на диалога между ромите и местните власти, организиране на дискусии с родители за ранно детско развитие, организиране на пресконференции и кръгли маси.

-          Провеждане на анкетно проучване от страна на ромски жени активисти в пет ромски квартала в различни общини в територията на Р България. Анкетното проучване беше свързано с ранното детско развитие и факторите, които възпрепятстват доброто ранно детско развитие. Един от основните фактори за доброто ранно детско развитие е посещаването на детска градина. Въпросите в анкетата бяха свързани с фактори, възпрепятстващи посещаването на детска градина от страна на ромските деца на възраст между 3 и 7 години. С проведеното анкетно проучване ромските жени, които участваха, бяха запознати и с изследванията и резултатите от проучвания на Световната банка за ранното детско развитие (повишаване на осведомеността). 204 жени бяха интервюирани лице в лице и бяха запознати с изследванията на СБ за ранното детско развитие.

-          Организирани са срещи с ромски жени от местно ниво и жени активисти.

-          Организирани са общо 13 срещи с общо 133 души – майки, бащи и деца.

Резултатите от тези срещи и проучвания са повишена осведоменост от страна на местните хора и събрана информация.

-          Организирани са кръгли маси в петте общини, в територията на които се проведе анкетното проучване на жените активисти за ранното детско развитие, за да се покажат резултатите от проучването

-          Проведени са регионални пресконференции в територията на Разград, Ямбол и Сандански.

-          Проведени са застъпнически срещи между ромските жени активисти и местните власти

-          Проведени са дебати за ранното детско развитие по университети и училища – форум по дебатиране събра ученици от Северна и Североизточна България от осем различни училища, където Интегро работи, развивайки извънучилищни дейности и подпомага ученици с безплатни учебници. Форумът събра над 50 души, 35 от които бяха ученици от Лозница, Кубрат, Завет, Ветово, Бяла – Русенско, Средище, Варна и Белослав.

-          Проведени са обучения за ромски жени активисти от петте целеви общини, с цел да се научат да правят застъпничество.

-          Създадохме онлайн платформа по международната кампания RomaReact , на която се споделя информация за случващите се събития в обществото. Новините, които се качват на онлайн платформата се генерират от ромски жени активисти, както и от младежи, включени в инициативите на Интегро.

Сподели

Подобни публикации