Асоциация Интегро

За нас

Сдружение „Асоциация Интегро” е регистрирано през 2002 година като сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Сдружението се основава на частната инициатива. Създадено е като обществена организация с цел подкрепа на ромските общности за подобряване на обществено икономическото им положение, социално включване и преодоляване на дискриминацията на общността.

Дейността на сдружението е насочена към изграждане на структури на активното гражданско общество в ромски общности, обединяване на усилията на тези структури за адекватно представяне на ромската общност на всички нива на вземане на решения и поемане на отговорности и създаване на условия за диалог и сътрудничество с местните власти и националните институции.

С финансова помощ, консултации, методи на обучение, цялостно сътрудничество с международни организации, придобили своето значение и уважение, както в собствените си страни, така и в чужбина Асоциацията създава условия за повишаване на капацитета в ромските общности, предпоставя появата на социални промени и развитие в тях и общественото утвърждаване на ромската общност.

През 2002 година две местни ромски общности – от град Сеново, обл. Русенска и с. Огняново, обл. Благоевградска
и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”- София обединяват усилията си в една независима организация на ромите Сдружение Асоциация Интегро. През 2004 година към Асоциация Интегро се присъединяват още две ромски местни организации – от гр. Завет и с. Сеслав, обл. Разградска.

Сдружението функционира при спазване на разпоредбите на националното законодателство и в сътрудничество с редица местни и международни партньори и донори.

За периода от октомври 2002 година до май 2006 година с финансовата подкрепа на Холандското правителство по програмата МАТРА Асоциация Интегро в сътрудничество с фондация Сполу Интернешънъл – Холандия успешно реализира проект „Местно развитие на ромски общности от селските райони на България”.

От 2004 година Асоциацията реализира програма „Повече от пари” за стартиране и развитие на дейности за генериране на доходи в ромските общности от селските райони. В рамките на проекта на ромски общности се предоставят средства за създаване на револвиращи фондове, откъдето на ромски семейства се предоставят възвръщаеми средства за стартиране и развитие на дейности, генериращи доходи.

От 2006 година с подкрепата на Българо – Американско общество Асоциация Интегро успешно развива проект за подкрепа на ромски младежи за завършване на средно образование. Работи се със самите младежи, с родителите им, с местните власти и педагозите от средните училища за създаването на една подкрепяща среда за успешно завършване на средно образование от младежите.

От юни 2006 г., отново в партньорство с холандската неправителствена организация Сполу и Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво ЕРГО, Асоциация Интегро стартира 5 годишен проект в рамките на програма „Засилване гласа на ромите” с основна цел повишаване на общественото участие на ромите и постигане на реално овластяване на ромските общности в българското общество.

От 2007 година с дейностите за генериране на доходи Интегро започна да цели предприемчиви роми, на които осигурява подкрепа за повишаване на капацитета и отпуска безлихвени заеми, за да могат да стартират устойчив бизнес и по този начин да създават работни места в общностите си.

През 2008 година в рамките на програма „Засилване гласа на ромите” на Фондация Сполу – Холандия, Асоциация Интегро се фокусира върху повишаването на капацитета за застъпничество на местно и регионално ниво на 30 ромски активистки групи и НПО, членове на новосъздадената ромска мрежа ГОРД.

През 2008 г. в партньорство с Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права” – София,  Български хелзинкски комитет и Сдружение “Център образование за демокрация” – Пловдив, Асоциация Интегро участва в реализирането на проект „Партньорство на равните възможности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Асоциация Интегро беше регионален координатор на проекта за Разградска област и осигури повишаването на капацитета на 30 представители на структури на гражданското общество от региона за участие в консултативен процес на местно и регионално ниво. През същата година стартира и проект „Да направим привлекателно училището за децата от Лудогорието” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в рамките, на който Интегро си партнира с 3 училища от Разградска област. Успешно и устойчиво бяха развити интерактивни извънучилищни дейности в трите училища, които повишиха мотивацията за участие в образователния процес, както на децата, така и на родителите.

През 2008 г. Интегро засили видимо ролята си на национално и Европейско ниво. Членове на екипа, в партньорство с други ромски активисти, адресираха необходимостта от обновяване на Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество, разработиха устав и стратегия на Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво – ЕРГО Нетуърк мрежа.

През 2009 г. Сдружение Асоциация Интегро се фокусира върху следните основни направления:

  • Програма „Мобилизиране и овластяване на местни ромски общности”
  • Програма „Застъпничество и лобиране на регионално и национално ниво”
  • Програма „Образование за ромски младежи”
  • Програма „Овластяване на ромските жени”
  • Програма „Международно участие и дейности”

Фокусът на дейностите бе върху адресирането на въпроса за неефективното изпълнение на приетите ромски стратегии, върху съществуващите практики за социална дискриминация, стереотипизиране и предразсъдъчно третиране на ромите от страна на служители, представители на властите, на политическата класа и на медиите. В тази връзка бе проведено проучване за изпълнението на политиките за роми на местно ниво в 21 общини и бе организирана Кръгла маса на тема „Наличие и ефективност на местни политики за социално включване на роми”. Форумът събра представители на местните ромски мрежи от България, Турция, Македония и Албания, както и национални ромски и неромски НПО от България, представители на централната власт, отговорни за ромското включване и представител на Сдружението на българските общини.

В град Лясковец бе проведено обучение по дебатиране с 14 младежи от ромски произход, които бяха включени в програмата на Интегро „Създаване на подкрепяща среда за ромски младежи в средните училища”. Обучителят беше поканен от Асоциация Дебати. По същата програма в продължение на три години бяха подкрепени 514 ромски младежи от различни средни училища от територията на цяла България с комплекти учебници за средно образование.

Интегро подкрепи жените от МЦ Сандански да проведат кръгла маса, в гр. Сандански, на която присъстваха 29 души, сред които имаше и представители на местните власти и институции. Подкрепата ни се състоя в това да им помогнем да изработят писма – покани до официалните лица, да изработят програма, да дадем насоки за фасилитирането на срещата, да им осигурим финансова подкрепа и да лобираме, за да има представители от МТСП, НССЕДВ и Агенцията за закрила на децата.

През 2010 година приключи 4-годишната програма „Засилване гласа на ромите”. В рамките на тази програма най-голямото постижение на Интегро бе, че от една страна постигна консолидация на ромските организации от местно ниво в рамките на мрежата ГОРД, а от друга – успя да наложи асоциацията като разпознаваем фактор в полето на ромската интеграция на национално ниво. Благодарение на застъпничеството на Интегро, подкрепено от мрежата ГОРД, на национално ниво, в различни институции, ангажирани с въпроса за ромската интеграция, стана ясно, че ромите от местно ниво трябва да участват при планирането, изпълнението и мониторинга на предприетите мерки, стратегии и програми. Това намери израз в различни покани към Интегро и ГОРД за участие в поредица от национални срещи, целящи обсъждане на политиките за ромите.

Особено силно участие Интегро имаше в работата на ЕРГО – Европейската мрежа на организациите от местно ниво. Член от екипа на Интегро участва активно в екипа на ЕРГО до м. юни, като допринесе за развиването на една от програмите на мрежата – за мониторинг на местните политики в областта на интегрирането на ромите.

От юни 2010 година Интегро стартира партньорски 18 месечен проект – европейска кампания REACT, която в България протече под мотото „Благодарим ти Кмете!”. Основна цел на кампанията бе да се подобри разбирането в публичното пространство за ромската интеграция като процес, който ще осигури ползи за цялото общество, а не да се разглежда само като процес на решаване на социални проблеми на една незаслужаваща усилия социална група. Очаквахме чрез кампанията фокусът да бъде поставен върху ангажирането на местните власти с реализирането на политиките за ромска интеграция. До края на годината създадохме коалиция от 14 ромски организации за местно и национално застъпничество, развихме стратегия на кампанията, формулирахме послания, определихме информационните канали за изпращане на посланията. Проведохме изследване в 8 общини, за да установим основните пречки пред изпълнението на интеграционните политики на местно ниво и изготвихме доклад, който разкрива съществуващите стереотипи и предразсъдъци като коренна причина за пасивността и бездействието на общинските служители. В 8 от общините бяха проведени местни пресконференции за адресиране на посланията и обявяване на кампанията. Интегро създаде перфектна рамка, за да подкрепи и фасилитира партньорите в кампанията. Проведе обучение на партньорите за провеждане на проучването и по застъпничество на местно ниво, изготви прессъобщения, информационни писма и брошури, които предостави на партньорите.

През 2012г. Интегро стартира проекта „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”, по схема BG051PO001-7.0.01 „Без граници- компонент 1”.  На базата на обмененият опит и споделените методи за начина на изпълнение на политиките за интеграция на ромите от местно ниво, трима от експертите на Интегро разработиха текст за наръчник, в който са описани добри практически подходи на изследваните целеви общини по проекта и са направени препоръки към местните и централни власти за прилагане на тези политики в работата на общините. Издаден е и наръчник. Проведоха се регионални информационни семинара между 01-24 април в Каварна, Тунджа и Ветово. Целта на проведените семинари беше да се представи проученият опит на изследваните общини в областта на местните политики за интеграция на ромите, както и обсъждане на тяхното приложение на местно ниво в България. На 31 май 2013г. проведохме заключителна конференция за финала на проекта. На нея бяха представени постигнатите резултати по проекта. Участие в срещата взеха представители на повече от 10 общини. Присъстваха и четирима заместник-кметове и други експерти. Участваха представители на граждански организации от над 20 неправителствени организации. Беше направено представяне на проекта, резултатите от него и изработения наръчник. На финалната конференция бяха обсъдени възможностите за съвместни бъдещи действия както в Платформата, така и в партньорската мрежа на кметовете от общини в Европа – МЕРИ. На срещата присъстваха представители на тази мрежа и те изразиха становището, че е необходимо да се провеждат в бъдеще съвместни действия на Платформата и мрежата МЕРИ.

„Училище за всяко дете” по СХЕМА:BG051 PO001-4.1.06-0022 “РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОТПАДНАЛИ УЧЕНИЦИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА” – Целта на проекта беше да се подпомогне реинтеграцията на трайно отпаднали от училище ученици от областите Русе и Разград и да се осигури превенция на повторното им отпадане. Проектът беше изпълнен от партньорство с ОУ „Ив. С. Тургенев” град Разград и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Завет. В проекта бяха включени, като целеви, училища от седем общини от двете области – Разград, Исперих, Кубрат, Ветово, Сливо поле и Бяла. Дейностите по този проект бяха насочени в две основни направление, работа в общността и семействата  на отпадналите деца и създаване на адаптивна приемна среда в училищата за реинтегрираните ученици. За изпълнението на тези дейности, във всяка община беше обучен и назначен  общностен работник. Работата на общностните работници беше част от единен комплексен подход , съчетаващ в едно няколко типа взаимно допълващи се дейности – общностна работа,  социална работа,  работа за повишаване капацитета на училищата и подобряване на училищната среда. Дейностите за подобряване на училищната среда бяха насочени към повишаване на информираността на учителите за спецификата на ромската общност, повишаване на уменията на учителите за работа с ромските деца, провеждане на допълнително занятия за наваксване на  пропуснат материал и набавяне на учебни помагала и материали. Общностните работници събраха набор от информация, на базата на която бяха изготвени индивидуални социални оценки на различни случаи на отпадане и се разработиха планове за разрешаването на отделните казуси и връщане на децата в училище. На успешно върнатите деца в училище бяха осигурени допълнителни часове по индивидуални планове за наваксване на пропуснат учебен материал, а на семействата помощ за разрешаване на конкретни социални проблеми.

През 2013 година Интегро се включи в мрежата DARE-Net (Desegregation and action for Roma education Network). Целта на DARE Network (Мрежата ДАРЕ) е да се създаде международна мрежа на ромското гражданско общество, целяща разпространение на добрите практики в областта на училищната десегрегация на деца от ромски произход. Чрез което да се насърчи ангажираността на институциите за интеграцията на ромските деца и ученици. Повече за проекта, както и за нашите дейности и резултатите от дейностите, може да намерите на този сайта на мрежата http://www.dare-net.eu/

Roma React – Международна ромска информационна платформа по кампанията REACT. Рома Реакт е международна онлайн ромска информационна платформа предназначена за споделяне на новини и събития свързани ромите – граждани на Европа. Основните дейности по Реакт, отговорност на Асоциация Интегро бяха публикуване на новини и събития, както и мапинг на значими събития на територията на Р. България.

Проект „Готови за училище” стартира през 2013 г.  в две детски градини от град Завет и село Вазово – област Разград, проектът е пилотен и е подкрепен от фондация „Тръст за социална алтернатива”, като част от по-голям техен пилотен проект. Целта на проекта е да се установи как материалното подпомагане на социално слаби ромски родители, стимулира посещаемостта на децата им в детските градина. Материалната подкрепа си изразява в плащане на такси и ваучери за хранителни продукти. Проектът включва дейности като провеждаме регулярни срещи с родителите, срещи с представители на детските градини, провеждане на социални анкети със семействата, провеждане на общи срещи с представителите на детските градини и родителите и срещи в институции.