Асоциация Интегро

Новини

„Асоциация Интегро” – гр. Разград стартира изпълнението на проект „Училище за всяко дете”

април 30
09:32 2015

Стартира проект „Училище за всяко дете”

„Асоциация Интегро” – гр. Разград стартира изпълнението на проект „Училище за всяко дете”. Партньори по проекта са Средно общообразователно училище „Кирил и Методий” – гр. Завет и Основно училище “Ив. С. Тургенев” – гр. Разград. Продължителността на проекта е 12 месеца и е по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция „Достъп до образование и обучение за групи в неравностойно положение”. Основната цел на проекта е да допринесе за ефективния и всеобхватен достъп до образование и обучение на деца и ученици от етнически групи в неравностойно положение от Северна България. Специфичната цел на проекта е да подпомогне реинтеграцията на трайно отпаднали от училище ученици от ромски произход от две области на страната (Разград и Русе) и да осигури превенция на повторното им отпадане. Дейности по проекта ще се осъществяват в общините Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Бяла (Русенско), Ветово и Сливо Поле. По проекта се предвиждат дейности в две основни направления. Първо направление: общностна работа със семействата на отпадналите ученици за мотивирането да изпраща децата си на училище. Второ направление: работа с всички заинтересовани институции за осигуряване на подкрепяща среда на реинтегрираните ученици. По проекта се предвижда да се въведе по един общностен работник за работа със семействата във всяка община, дейности за подобряване на училищната среда, дейности за подобряване на комуникацията межди различните институции, провеждане на обучение на общностните работници за придобиване на умения по общностна работа и обучение за учители и директори за повишаване на квалификацията им за работа с деца от уязвими общности. Като резултат от проекта се очаква в училище да бъдат върнати минимум 32 трайно отпаднали от образователната система деца. Успешната реализация на проекта ще спомогне да се разработят методи и подходи за устойчиво реинтегриране трайно отпаднали ученици от ромски произход.

.

Проектът „Училище за всяко дете” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Сподели

Подобни публикации