Асоциация Интегро

Новини

Oбщина Исперих премахна таксите за детски ясли и детски градини

януари 12
10:23 2018

На 28.12.2017г. Община Исперих проведе извънредно заседание на Общинския Съвет, на което бе обсъдена докладна записка на кмета Бейсим Руфад за ползване на детска ясла и детска градина на територията на общината. Общинските съветници приеха единодушно предложението на кмета родителите или настойниците да не дължат месечна такса за посещението на детска ясла и детска грдаина от техните деца.

222Така, общината промени Наредба номер 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих и премахна всички видове такси в детските градини и яслени групи, които родителите и настойниците на посещаващите ги деца бяха длъжни да заплащат. Решението влезе в сила от 1 януари 2018 г. и касае родители на над 800 деца, които посещават 14-те детски градини в община Исперих.

Целта на тези промени е подобряване нивото на образование в общината чрез пълно обхващане на всички деца в детските заведения от най- ранна възраст. Очаква се отмяната на таксите за детски градини и детски ясли да осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците. По този начин децата на ромските семейства в неравностойно социално положение също ще бъдат обхванати в по-ранна възраст, с което ще се повишат възможностите им за по-добри образователните постижения по-късно в училище.

Община Исперих е част от програма РОМАКТ от 2015г. Отмяната на таксите за детска градина е един от поредицата резултати, постигнати от добрите партньорски отношения между екипа на програмата, общинската администрация и местната ромска общност, представена от изградената в рамките на програмата Местна Активна Група (МАГ).

Като страна в това партньорство, Местната Активна Група идентифицира още в самото начало на програмата необходимостта от ранно обхващане на ромските деца в детска градина (от 2-3 годишна възраст), за да бъдат подготвени по-добре за предстоящите ученически години. Те посочиха високите такси като основна пречка за пълния обхват и редовното посещение на градина от децата от уязвими семейства и предложиха те да бъдат премахнати или поне редуцирани така, че да бъдат социално поносими за всички семейства от територията на общината.

Местната власт припозна това послание като проблем, който трябва да се разреши и поиска експертна помощ от програма РОМАКТ. Експерти, осигурени от програмата, помогнаха на Община Исперих да направи обстоен анализ на финансирането на предучилищното образование на територията си. Анализът ясно показа, че разходите за издръжка на детските заведения, съотнесени към средномесечната посещаемост на децата, са изключително неефективни на територията на Община Исперих: от една страна общината заделя съществен ресурс от общинския бюджет за да осигури предучилищното образование, а от друга страна средномесечната посещаемост е около 500 деца при наличие на около 800 деца по средносписъчен състав.

Експертите от РОМАКТ създадоха план, чрез който таксата да бъде редуцирана поетапно в рамките на 3 години. Един от най – съществените елементи на плана беше, че трябва да се намали броят на детските градини, за да се оптимизират разходите по поддръжка на сгради и персонал. Планът беше трансформиран в проектно предложение, подаден до Ромския образователен Фонд – Будапеща, което, за съжаление, не получи одобрение за финансиране. Въпреки това, Община Исперих спази поетите ангажименти и изпълни поетапно плана, обезпечавайки със собствени средства предприетите реформи, довели до пълно отпадане на таксите за всички деца от 3 до 6 годишна възраст, живеещи на територията на общината. Реформата също доведе до закриване на 7 детски градини и оптимизиране на броя на щатния персонал на оставащите 14 детски заведения.

За разлика от предишни години, когато общината харчеше  около 400 000 лв. за дейност Детски градини, издръжката на детските градини вече ще струва значително по-малко на общинския бюджет. Липсата от около 100 000 лв. в бюджета от отменените такси ще бъде запълнена, от една страна, от направените икономии от оптимизирането на мрежата от детски градини в общината, а от друга – от приходи от по-изгодните договори, сключени от общината за отдаване под наем на земя, притежавана от детските градини.

За постигане на заложените цели в областта на ранното детско развитие, община Исперих залага и на високия професионализъм на педагогическия състав на детските заведения. Затова местната власт без колебание използва предоставените възможности за изграждане на капацитет по програма РОМАКТ и изпрати 18 учители в модулните обучения по интеркултурна комуникация,  проведени в периода октомври-декември 2017 г.

Сподели

Подобни публикации