Асоциация Интегро

Новини

DARE NET- Десегрегация и Действие за ромите в образователната мрежа

април 30
09:53 2015

Проект:  DARE NET- Десегрегация и Действие за ромите в образователната мрежа

Партньори

Romani CRISS – Ромски център за социални интервенции и изследвания

Хелзински Монитор – Гърция

Асоциация Интегро (България)

Европейския център за правата на ромите (Унгария и Хърватия)

Сдружение „Съвместен живот” – Чехия

FXB „Център за здраве и човешки права” към Харвардския университет

Обхват:

Обхватът на проекта е да се създаде мрежа на гражданското общество включваща роми и не – роми,, която да споделя и разпространява добри практики и успешни инициативи в областта на образованието и училищната сегрегация на деца от ромски произход, с цел да насърчи по-силната ангажираност на институциите за интегриране на ромските ученици чрез десегрегация и качествено образование, в шест европейски страни.

Цели:

1. Изграждане на платформа способна да споделя добрите практики в областта на борбата с училищната сегрегация на ромските деца


 

2. Ангажиране на училищни посредници и други заинтересовани страни в процеса на интеграция на ромските деца, чрез борба срещу сегрегацията в училище и насърчаване на равния достъп до образование, за едно развито и напреднало общество, основано на знанието.

3. Ангажиране на мрежата в процеса на повишаване на осведомеността относно необходимостта да се осигури равен достъп до образование на децата от ромски произход, за да се постигне образователно развитие на ромските общности

Дейности:

ПЪРВОНАЧАЛНА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

В рамките на Първоначална международна среща, представители на 6-те страни, участващи в проекта, ще споделят знанията си върху съществуващите инициативи и добрите практики в областта на образованието и десегрегацията във всяка страни..

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА УСПЕШНИ ИНИЦИАТИВИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ДЕСЕГРЕГАЦИЯТА И КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Уеб страница

Ще бъде създадена уеб страница, която ще съдържа цялата информация за проекта, постигнатите резултати, както и релевантна информация за теми като „Десегрегация и качествено образование”. Интернет страницата ще бъде достъпна във всички национални езици на страните, участващи в проекта.

2. Промотиране на добри практики и представянето им на публичните власти

Препоръките направени от партньорите, ще бъдат изпратени на органите, отговорни за образователната система във всички партньорски страни.

3. Промотиране на добри практики и представянето им на неправителствени организации

Всеки партньор ще организира три срещи с неправителствени организации за представяне на добри практики в областта на училищната сегрегация.

ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРАТА НА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ НА 100 УЧИЛИЩНИ МЕДИАТОРИ И ДРУГИ УЧАСТНИЦИ НА МЕСТНО НИВО

1. Подготовка и организиране на 5 обучения за 100 училищни посредници в Румъния. Обученията ще включват темите : понятия в областта на училищната сегрегация, дискриминация, правото на образование, развитието на детето, заклеймяването и равните възможности.

2. Подготовка и организиране на обучения за обучители в областта на училищната сегрегация в България, Чехия, Хърватия, Гърция и Унгария.

ОБМЕННИ ПОСЕЩЕНИЯ

Организиране на 6 обменни посещения, в страните участващи в проекта.

Членовете на мрежата ще имат срещи с публични власти, отговарящи за образователната система във всяка страна, с юристи, неправителствени организации, които ще представят съдебната практика и законодателството в областта на борбата с дискриминацията. Също така, ще се проведат срещи с членове на ромските общности – деца и родители, които са подложени на дискриминация и училищна сегрегация. От друга страна ще има срещи с представители на училищата, в които са били приложени добри практики.

ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА НА РЕЛЕВАНТНИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТНОСНО ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА

Изготвяне на анализен доклад за добрите практики в сферата на достъпа на ромските деца до образование, особено по въпроса за училищната сегрегация, от FXB „Център за здраве и човешки права” към Харвардския университет

1. Представяне на доклад за най-добри практики в рамките на конференция с участието на служители на европейските институции

2. Разработване на брошура, която ще включва признания на роми, жертви на училищна сегрегация

3. Разработване на ръководство за документиране и мониторинг на училищна сегрегация

4. Разработване на набор от индикатори и методологии за мониторинг на образователната планове в рамките на националните стратегии за интеграция на ромите

5. Направляване на индикаторите и методологията и изработване на доклади за всяка страна, участваща в проекта.

Сподели

Подобни публикации