Асоциация Интегро

Новини

СТЪПКИ В ОБЩИНА КАОЛИНОВО КЪМ ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСЛИЯТА НА МЕСТНАТА АКТИВНА ГРУПА И НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩНОСТТА

януари 03
17:09 2018

Община Каолиново стана част от общността на българските общини, участващи в програма РОМАКТ, през април, 2017 г. и в рамките на няколко месеца има значителни постижения. С цел да се обсъдят постигнатите задачи и за да се планират следващите стъпки за решаването на проблемите на местната общност, екипът на програма РОМАКТ, община Каолиново и местната активна група (МАГ) организираха обща среща на 13.12.2017 г. Специален гост на събитието беше г-жа Ана Оприсан, ръководител на програма РОМАКТ към Съвета на Европа.  Освен нея, на срещата участваха още г-жа Лилия Макавеева – ръководител на програма РОМАКТ за България, Диян Данков, фасилитатор на програмата, Камен Макавеев, експерт, г-н Тюрджан Ферад – заместник кмет, г-жа Фатме Хасан – Секретар на община Каолиново и координатор по проекта, г-н Зия Насуф – Председател на ОбС Каолиново и представители на МАГ.

Целта на работната среща бе повишаване информираността сред представителите на местната власт относно постигнатото до момента в рамките на програма РОМАКТ; представяне на основните находки от проведеното проучване на общността в Община Каолиново; предприемане на първи стъпки към постигане на съгласие между местната власт и МАГ – Каолиново относно идентифицираните нужди на общността повреме на проучването.

kaolinovoСрещата бе открита от г-жа Ана Оприсан, която представи цялостно програма РОМАКТ: в кои страни се изпълнява, какви са основните цели и задачи, както и изпълнението на програмата в България. След това Диян Данков представи постигнатото до момента по програмата, а именно: през месец март бе подписано споразумение с община Каолиново за изпълнение на програма РОМАКТ и в последствие кметът назначи координатор и контактни лица.  След усилена работа по идентифициране на активни членове на ромската общност беше създадена и местната активна група (МАГ) като активен участник в изпълнението на програмата и активна страна за решаване на проблемите на общността и извън рамките на програмата. Заедно с това бяха идентифицирани и заинтересованите стрни и беше извършено базово проучване. Беше направена и оценка на капацитета на местните власти. Като следваща стъпка на програмата общината и екипът на РОМАКТ създадоха общинска работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите със заповед на кмета на община Каолиново. В тази работна група участват представители на общинска администрация, Дирекция „Бюро по труда“ – Каолиново, представители на училищната мрежа, кметовете на населени места, граждански организации, културни институции, представителите на Местна Активна Група – Каолиново. На 24-ти ноември беше проведено първото заседание на Работната група и в рамките на заседанието беше приет и Правилникът за работа на групата.

Освен това, представители на общинската администраци имаха възможността да участват в: Национален семинар на ЕК по програма РОМАКТ през юни 2017; семинар „Планиране на качествени проекти за социално включване по европейски програми“; модулно обучение „Подходи за работа в и с ромската общност“.

 kaolinovo 2

Неотдавна, представители на МАГ бяха подготвени от екипа на РОМАКТ да събират данни за проучване и да правят оценка на нуждите на общността, както и да приоритизират потребностите и съответните нужни дейности. Те успяха да проведат анкетно проучване сред местната ромска общност и да идентифицират приоритетни потребности, които трябва да бъдат адресирани. В проучването са обхванати 102 домакинства от  5 населени места на общината – Тодор Икономово, Тъкач, Браничево, Лятно и Долина. Населените места са избрани на базата на наличието на уязвими общности в тях, а домакинствата са избрани на случаен принцип. Някои от най-важните находки от това проучване са:

  • ниска степен на образование – едва 13% от анкетираните лица над 18 години имат завършено средно образование. Преобладават лицата със завършен 5-7 клас (56%), а 22% са със завършено начално образование. 85% от лицата в училищна възраст посещават училище редовно, но останалите 25% изтъкват като причини за нередовното посещение липсата на средства за учебници и облекло и слабото владеене на български език;
  • 50% от анкетираните не са здравно осигурени и нямат право да ползват здравни услуги по Националната здравно-осигурителна каса;
  • Нивата на безработица са високи: само 20% са работещите в момента, близо 70% са хората, които са без работа от повече от една година, а 10% са регистрираните в Бюрото по труда.

 Относно липсата на учебници за учениците, екипът на РОМАКТ успя чрез проекти, които се управляват от Асоцияция Интегро да осигури 15 комплекта учебници в с.Тодор Икономово (чрез Програма “Равен шанс на ТСА) и 16 комплекта учебници в с.Каолиново (чрез Програма на Българо-Американското Общество).

 След като експертът на РОМАКТ, Камен Макавеев представи изводите от проучването, в края на срещата учстниците взеха общи решения:

В следващия работен период да се проведе и представи дълбочинен анализ на нуждите на общността и приоритетите; Анализът да послужи за актуализация на Общинския план за интеграция на ромите (ОПИР);  Програма РОМАКТ да окаже експертна подкрепа за изготвяне на проектни предложение, съобразени с нуждите на общността и да предостави информация за възможности за финансиране.

Сподели

Подобни публикации