Асоциация Интегро

Новини

Стартира пилотен проект „Прилагане на гаранция за базов доход за маргинализирани домакинства в България, Румъния и Словакия“

октомври 27
11:22 2023

Асоциация Интегро е час от Пилотният проект “Прилагане на гаранция за базов доход за уязвими семейства (BIG)” е иницииран от Европейския Парламент и се изпълняван от консорциум ACRA & ARS Progetti.
Проектът тества алтернативен механизъм за изплащане на социалните помощи по банков път чрез банкова карта, съчетан с мерки, подкрепящи активизирането и овластяването на получателите на социални помощи, за да са в състояние да вземат живота си в свои ръце. На участниците в проектните дейности ще се осигури консултиране, насочване и обучения, включително за финансова грамотност, както и подпомагане за изграждане на капацитет за интегриране на пазара на труда.

Изхождайки от допускането, че бедността има различни измерения, методологията, която ще се прилага за оценка на семействата, взема предвид не само доходите, но и всички аспекти на живота. Поради тази причина проектът ще разчита на разработения от Фондация Парагвай подход „Червен светофар за бедността“(Poverty Stoplight), приложен в над 40 страни в света, позволяващ на семействата да самооценяват равнището си на бедност, въз основа на което разработват и изпълняват персонализирана към техните нужди стратегия за преодоляване на специфичните им лишения. Освен това, чрез индивидуализирани насоки, семействата се информират за наличните обществени услуги и се насърчават активно да ги търсят и ползват.
Проектът цели да насърчи иновативен начин за предоставяне на социалните помощи на уязвими семейства в България, Румъния и Словакия, включително от ромската общност, както и подкрепа за тяхното социално включване. Ромите са особено уязвима група, защото често са жертва на стереотипи и предразсъдъци и са изключени от социално-икономическия живот в страната.

Дейностите по проекта ще се разгърнат на територията на общините Котел и Нови Пазар.

А5 - 1стр А5 - 2стр

Сподели

Подобни публикации