Асоциация Интегро

Новини

Становище по проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

януари 11
11:42 2021

logo-integro

Настоящото становище с препоръки е изработено от екипа на Асоциация Интегро след обсъждане на проекта на Национална Стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-203 с партньорски организации, членове на Национална Ромска Коалиция „ИНТЕЛЕКТ“, както и с Местните Активни Групи, изградени по Програма РОМАКТ

Новата стратегия на България за ромите е озаглавена Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030 г.) Намираме за позитивно, че новата стратегия е дългосрочна и обхваща 10-годишен период и че акцентира върху приобщаването и участието на ромите.

 • Считаме за пропуск, обаче, че в заглавието на новата ромска стратегия е изпуснато равенството, което е не просто основен акцент в стратегическата рамка на ЕС за ромите в периода 2021-2030, а основен приоритет на Комисията. „Изграждането на Съюз на равенството е един от основните приоритети на Комисията“ е първото изречение в Стратегическата рамка на ЕС за равенство, включване и участие на ромите за 2020 – 2030.

Позитивно е изявлението във въведението на Стратегията, че за да бъде постигнат по-голям и по-бърз напредък в политиката за ромите, Стратегията предоставя рамка, насърчаваща ефективното равенство, социално-икономическо приобщаване и значимо участие на ромите. Приветстваме, също така, демонстрираното от Стратегията разбиране, че за постигането на справедливост и приобщаване е нужно по-широко използване и по-добро насочване на ресурсите, както и участие и партньорството на ромските общности, всички нива на управление, сектори и заинтересовани страни.

Намираме обаче за недостатъчно добре дефинирана таргетната група на Стратегията в два аспекта:

 • Не е ясно дали Стратегията обхваща само хора, които се самоидентифицират като роми или и такива, които не се самоопределят като роми. Според нас, Стратегията следва да обхваща както групи от хора, които се самоидентифицират като роми, така и други групи със сходни социо-културни характеристики, определяни от околните като роми. Това може да стане с добавяне на съюз „и“ или израза „също така“ в използваната дефиниция в Стратегията на стр. 2, първи абзац:
 • Ние считаме, че Стратегията трябва да се придържа към насоките на ЕК1 и да признава, че не всички роми са социално изключени, но всички могат да преживеят дискриминация и обезвластяване, изразяващо се в отказване на права и избори. В допълнение, в съответствие със Стратегическата рамка на ЕС за равенство, включване и участие на ромите за 2020 – 2030, Стратегията на България следва също да промоцира използването на междусекторен подход, чувствителен към комбинацията от етническа принадлежност с други аспекти на идентичността и начините, по които такива пресичания допринасят за уникални преживявания на дискриминация.

Пълният текст на становището можете да откриете наhttp://integrobg.org/wp-content/uploads/2021/01/Становище-и-препоръки_Стратегия-роми-2021-2030_Интегро-Интелект-1.pdf

Общи препоръки:

1. Стратегията да се придържа към насоките на ЕК и да признава, че не всички роми са социално изключени, но всички могат да преживеят дискриминация и обезвластяване, изразяващо се в отказване на права и избори.

2. Да приложи изцяло три-стълбовия подход на ЕС и да гарантира:

 •  ефективно равенство за ромите с всички останали членове на обществото,
 • социално-икономическо включване и
 •  участие в политическия, социалния, икономическия и културен живот на страната.

3. Да заяви силен ангажимент на държавата за борба с продължителната дискриминация към ромите и анти-ромския расизъм.

4. Националната стратегическа рамка трябва също:

 • а) Да представи план или набор от мерки за предотвратяване и борба с антиромския расизъм и дискриминацията, сегрегацията в образованието и жилищата и анти-ромските предразсъдъци и стереотипи (включително онлайн);
 • б) Да интегрира равенството и приобщаването на ромите в основните политики на регионално и местно ниво;
 • в) Да определи как ще се инвестират европейските и националните фондове и финансови инструменти за приобщаваща реформа на политиката и целенасочени действия.

5. Да вземе предвид етническите измерения на бедността с помощта на SILK и други налични надеждни данни за това и да определи микрорайоните с етническа бедност („джобове на бедността“), където хората съществуват под екзистент минимума, бедността е унаследена и засяга поколение след поколение.

6. Нужно е в стратегията да се анализира взаимната връзка между различните фактори, поддържащи етническата бедност, за да може да се планират и прилагат смислени интегрирани мерки за преодоляване на многоаспектната бедност в някои ромски общности.

7. Стратгията следва да определи:

 • а) Национални количествени и качествени показатели за всички седем цели на ЕС и свързаните с тях целиви резултати (в зависимост от наличността на данни);
 • б) Как ще бъдат инвестирани европейски и национални фондове и финансови инструменти за ромите;
 • в) Как институционалните или административните реформи ще допринесат за равенството и приобщаването.

8. Също така, нужно е по-нататъшно партниране с всички заинтересовани страни, особено с представителите на ромската общност, за разработване на детайлен, смислен план за изпълнение на Стратегията, подплатен с портфолио на индикаторите, разработени по модела S-P-O (structure-processoutcome indicator model).

Сподели

Подобни публикации