Асоциация Интегро

Новини

Сдружение „Асоциация Интегро”обявява конкурс за избор на Експерти

април 01
14:51 2021

Opera Snapshot_2021-04-01_144107_mail.google.com

Сдружение „Асоциация Интегро”обявява конкурс за избор на трима Експерти за разработване стратегически документи в образователни институции  за изпълнение на дейност 1.„Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки, компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в мултикултурна среда, според идентифицираните нужди“, по проект „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“, рег. № BG05M2OP001-3.017-0032 -C01, в рамките на процедура  BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по Оперативна програма „Наука, образование и интелегентен растеж”,

Целта на проекта е повишаване на професионалните компетентности на учители, директори, други педагогически специалисти и образователни медиатори от 4 образователни институции от общините Омуртаг, Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда, за преподаване знания и за формиране на умения у децата за възприемане на етнокултурните различия, преодолявайки негативните стереотипи и културни дистанции.

Основни задължения на експертите:

– Проучване  на досегашната дейност и актуалната ситуация за работа в мултикултурна среда в съответната образователна институция, включена в проекта и изготвяне на анализ на съществуващите проблеми,предизвикателства и възможности;

– Разработване на базата на анализа на Стратегия на съответната образователна институция за работа в мултикултурна среда;

– Идентифициране на нуждите на педагогическите специалисти от нови знания и умения за работа в мултикултурна среда;

– Изготвяне на план за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции;

– Оценка на досегашната работа на образователните медиатори и изготвяне на план за дейността им в мултикултурна среда.

 

Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование със специалност в сферата на педагогиката и образованието , психологията и социалната дейност. Експертите следва да имат и опит в сферата на изготвянето на анализи и разработването на стратегии и планове в сферата на образованието, а също така и опит за работа в екип.

Дейността се изпълнява след сключване на граждански договор с избраните експерти. Заплащането е почасово, с продължителност от 100 до 200 часа на експерт,   след приемане на крайния продукт

/съответната стратегия или програма/ и отчет на експерта. Почасовата ставка е в съответствие с изискванията на процедурата и зависи от опита и квалификацията на експерта.

Документи за кандидатстване:

  1. Автобиография
  2. Копие от диплома за образование и квалификация
  3. Документи, доказващи специфичен опит

 

Кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават сканирани на email info@integrobg.org не по-късно от 10.04.2021 г.

За въпроси и допълнителна информация:

Сдружение „Асоциация Интегро”, град Разград, ул Осъм 4, тел 084661026

 

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  „Повишаване на професионалните компетентности на учители и образователни медиатори от общините Омуртаг,
Твърдица и Никола Козлево за работа в мултикултурна среда“, рег. № BG05M2OP001-3.017-0032 -C01,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Сподели

Подобни публикации