Асоциация Интегро

Новини

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2020-2021г.

август 25
13:30 2020

Сдружение Асоциация Интегро съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2020-2021г.

 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.
Условия за участие на учениците
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Да са мотивирани да продължат и завършат средното си образование;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира, но това не е задължително условие.*
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.
Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
* Учениците, които ще имат нужда от покриване на разходи за пътуване трябва да предоставят документ от училище или община, с който да докажат, че общината няма да покрива такъв тип разходи за тях за учебната 2020-2021 г
Срок за кандидатстване: 8 септември 2020г.
Необходими документи за кандидатстване
Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на Сдружение „Асоциация Интегро” на адрес: град Разград, ул. ”Осъм” №4 са:

 1. Формуляр за кандидатстване по образец;
 2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година); или справка от училището
 3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2020-2021 година (при смяна на училището);
 4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата на тема “Защо иска да участва в Програмата”;
 5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
 6. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца;
 7. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато са регистрирани като безработни/социално слаби;
 8. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
 9. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.
 10. Декларация за лични данни. Ако ученикът има 18 г. Ако ученикът няма 18 години се попълва от родителя/настойника му.
 11. Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт.*
 12. Декларация за участие в Програмата и споделяне на лични данни (по образец). За ученици ненавършили 18г. декларацията се подписва от родител или настойник, която можете да я намерите тук. Пълнолетните ученици (навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията, която могат да намерят тук.

*Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи, като този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се обучава ученикът.

При липса на някой от документите ученикът няма да бъде допуснат до етап разглеждане на документи и по-нататъшен подбор.

 

Важно за одобрените ученици
Одобрените ученици трябва да предоставят на Сдружение „Асоциация Интегро” информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара), както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 21 септември 2020г.
Учениците не получават пари в брой. Сдружение „Асоциация Интегро” поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.
Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.
От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.
С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

 

Сподели

Подобни публикации