Асоциация Интегро

Новини

Правителството прие Националната стратегия за интеграция на ромите

април 22
16:55 2015

На 21 декември 2011 г. Министерски съвет прие Национална стратегия за интеграция на ромите (НСИР) и План за действие за изпълнение на стратегията.

Стратегическата цел на НСИР е свързана със създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани от други уязвими етнически групи в неравностойно положение в обществения и икономическия живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

 

Националната стратегия интегрира мерките, залегнали в съществуващи в момента документи в секторите образование, здравеопазване и жилищни условия, като предлага комплексен подход при решаване на проблемите с интеграцията на ромите. Освен тези три сфери, като приоритетни в нея са изведени трудовата заетост, върховенството на закона и недискриминацията, културата и медиите.

Оперативният документ, чрез който ще се реализира стратегията, е планът за действие към нея. Той ще се осъществява в два етапа – до 2014 г., когато завършва изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива Десетилетие на ромското включване 2005-2015, и до 2020 г., което съвпада със следващия програмен период на Европейския съюз и оперативните програми на България.

Финансовото обезпечаване на мерките в плана за действие ще се осъществява със средства от държавния бюджет и чрез финансовите инструменти на ЕС.

Националната стратегия за интегриране на ромите бе изготвена в изпълнение на Съобщението на Европейската комисия „Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите”. Документът бе изготвен от работна група към Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, в която участваха представители на основните институции на изпълнителната власт и на ромските организации. През ноември 2011 г. Асоциация Интегро в партньорство с НПО „Старс”, „Център за стратегии по проблемите на малцинствата”, „Слънце за всеки”, „Инди Рома – 97”, „ГОРД”, „Ромска солидарност” и „Здравето на ромите” организираха представяне и обсъждане на стратегията в над 10 области, където се обсъдиха приоритетите и новите моменти в стратегическия документ. На обсъждане беше подложено и приемането на стратегията от Народното събрание, за да има задължителен характер за кметовете, които в голямата си част до този момент са били в пасивна или изчакваща позиция.

Сподели

Подобни публикации