Асоциация Интегро

Новини

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ“ – 2020/2021

август 20
08:50 2020

logo tsa integro

Сдружение Асоциация Интегро

с подкрепата на фондация „Тръст за Социална Алтернатива“

 ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ“ – 2020/2021

 ВАЖНО! КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 31.08.2020

Изисквания към кандидатите:

 1. да са от ромски произход;
 2. да са завършили средно образование, да са в 11 клас или да им предстои завършване през учебната 2020/2021 година;
 3. да имат мотивация за изучаване на една от изброените специалности: „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика с чужд език“, както и желание за работа с малки деца;
 4. Кандидатите трябва да имат общ успех най-малко Добър 4.00 за учебната 2019/2020 година, както и успех най-малко Мн. Добър 4.50 по български език и литература за учебната 2019/2020 година.

Необходими документи до крайния срок за кандидатстване:

Попълнен формуляр за кандидатстване по образец, вкл. попълнена декларация за лични данни, може да се свали от ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАСТВАНЕ.

 1. Копие от диплома за средно образование за кандидати, които са завършили 12-ти клас, но все още не са кандидатствали във ВУЗ.
 2. Справка с годишни оценки по всички предмети за учебната 2019/2020 година, издадена от училището на кандидата.
 3. Препоръка от преподавател по предмета, с който ще кандидатствате.
 4. Мотивационно писмо на тема: „Защо искам да стана детски учител?“, минимум една страница – формат А4, шрифт Times New Roman 12. Мотивационното писмо се прилага към формуляра за кандидатстване.

 

Документи се приемат по поща на адреса на организацията/препоръчани, с обратна разписка/, лично в офиса на организацията или на електронна поща:

email: info@integrobg.org , с тема на писмото: „КАНДИДАСТВАНЕ – МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ“

  Цел на проекта:

Проектът цели наемането на работа в местни детски градини на представители от местната ромска общност, като по този начин ще създаде ролеви модели за малките деца и ще осигури възможности за професионално развитие на младежи от общността.

Описание на проекта:

Кандидатите се избират с конкурс от комисия, в чийто състав участват като минимум: Асоциация Интегро, детска градина, родител – член на общността, представител на ТСА. В края на първата година младежите кандидатстват в университет. След като станат студенти, младежите могат да бъдат наети на работа от детската градина според нейните нужди.

Описание на финансовата подкрепа:

На приетите в проекта кандидати ще им бъдат покрити следните разходи:

 • Уроци по необходими за кандидатстване в държавно висше учебно заведение (ВУЗ) предмети (по преценка на комисията за подбор);
 • Кандидат-студентски такси и такси за записване в държавни ВУЗ;
 • Семестриални такси в държавни ВУЗ за продължителността на следването;
 • Всички разходи, свързани с допълнителни обучения.

Договорни отношения:

Асоциация Интегро сключва договор за финансиране със студентите (по образец). От участниците в проекта ще се изисква да работят в детска градина в уязвима общност 5 години (общо, включително и работа по време на следването). Този срок може да бъде съкратен на 3 години в случай, че участниците в проекта бъдат насочени към друг източник на финансиране на следването след завършване на I курс.

За повече информация можете да се свържете с нас на:

тел. 084/ 66 10 26

или на адрес

СНЦ „Асоциация Интегро“

гр.Разград, ул Осъм 4

(Студентското общежитие)

Сподели

Подобни публикации